Náš volební program

Obsah volebního programu Strany zelených s Piráty, TOP 09 a STAN pro Nový Jičín 2022-2026

Našimi hlavními tématy jsou životní prostředí (péče o zeleň, strategie přizpůsobení se změnám klimatu, odpadové hospodářství), doprava (rozvoj MHD a cyklistiky), školství (zvýšení kvality, nové metody vzdělávání), otevřené město (rozvoj informačních technologií a inovace) a kultura. Do detailu jsou však propracovány všechny kapitoly. U každé z nich se nejprve dočtete, co v tomto volebním období podařilo, aby bylo zřejmé, že navazujeme na současné úspěchy a chceme je dále prohlubovat.

Volební program je spolu s osobnostmi na naší kandidátce hlavním těžištěm naší volební kampaně. Vznikal po dobu téměř půl roku pod dohledem garantů jednotlivých kapitol a za přispění většiny kandidátů i našich sympatizantů, kteří na jeho tvorbě strávili mnoho hodin. Jsme přesvědčeni, že náš program je současně realistický i vizionářský, komplexní i dostatečně podrobný a že se dotýká všech oblastí, na něž má město nějaký vliv. Jsme si ale vědomi, že spousta dalších podnětů a nápadů může přijít i později, a proto také klademe veliký důraz na komunikaci s občany, aby bylo možné sbírat další nápady a zpětnou vazbu od Novojičíňáků i v průběhu celého volebního období.

Přejeme Vám inspirativní čtení. Pokud byste k některému z bodů měli dotaz, neváhejte nám napsat na zeleninj@gmail.com nebo si s námi přijďte popovídat na jednu z našich předvolebních akcí.

Veřejný prostor a architektura

Garanti: Petr Brandejs, Lucie Jančařiková
Komplexní starost o veřejný prostor doposud v Novém Jičíně chyběla. V právě uplynulém volebním období se nám podařilo realizovat několik dílčích kroků, díky kterým došlo ke změně vnímání veřejného prostoru a městských staveb jako veřejných záležitostí (viz „Podařilo se“). Jsme však teprve na půli cesty. Aby se naše město rozvíjelo v souladu se svou historií a také se svými občany, je třeba v tomto trendu pokračovat.

Živé zelené centrum města​​

Chceme žijící zelené náměstí. Spolu s okolními zahrádkami se tak náměstí stane opravdovým žijícím středem města.
 • Dotáhneme projekt na výsadbu stromů okolo kašny, který jsme již předjednali s Národním památkovým ústavem.
 • Ke stromům a k podloubí přidáme lavičky, na kterých si bude možné ve stínu odpočinout.
 • Do blízkého okolí náměstí umístíme nové herní prvky pro děti, aby bylo atraktivnější i pro rodiny s dětmi. Takovým místem by mohlo být například Laudonovo nádvoří nebo – po dohodě s Muzeem – Žerotínský park.
 • Stávající lavičky na náměstí po dohodě s autorem projektu na jeho rekonstrukci zaměníme za takové, na kterých se bude dát sedět v létě i v zimě.
 • Instalujeme kontejnery na směsný i tříděný odpad v Městské památkové rezervaci pod zem.
 • Revitalizujeme hlavní průtah městem podél centra, tj. část silnice I/57 vedoucí z Opavy do Valašského Meziříčí. Ulice je dnes zbytečně široká s nadbytečným středovým pruhem; my ji ve spolupráci s ŘSD, kterému silnice patří, zúžíme a po stranách vysadíme stromy, rozšíříme chodníky, navýšíme počet parkovacích míst a vybudujeme cyklopruhy.

Záchrana Hückelových vil a dalších památek​

Budeme pokračovat v záchraně Hückelových vil. Tento unikátní komplex obou sesterských objektů má potenciál pozvednout Nový Jičín na další úroveň a přilákat do něj nové návštěvníky. Budeme usilovat také o záchranu dalších památek v Městské památkové rezervaci i mimo ni.

 • Dotáhneme Vizi záchrany Hückelových vil, kterou jsme rozpracovali spolu s Radkem Poláchem, upravíme a zpřístupníme cenný areál okolo obou objektů a propojíme jej s areálem na Skalkách. Do konce volebního období zahájíme rekonstrukci minimálně jedné vily. Na projektu záchrany budeme spolupracovat s Krajským úřadem, Muzeem Novojičínska, Ministerstvem kultury, Národním památkovým ústavem a Národním muzeem.
 • Budeme pokračovat v obnově a údržbě památek v městské památkové rezervaci.
 • Zahájíme rekonstrukci cenné budovy bývalého Biografu Artefakt na ulici Slovanská 3 a najdeme pro ni vhodné využití. Nabízí se například její propojení se ZŠ Tyršova a využití prostor pro výuku Montessori nebo pro družinu, která by se mohla přesunout z ulice Jiráskové.

Město, které má styl a šmrnc

Budeme pokračovat ve snaze omezit vizuální smog. Důležité je však zapojit do tvorby veřejného prostoru jeho aktéry a učinit jej přívětivým především k těm, kteří ve městě žijí.

 • Nenásilnou formou budeme motivovat podnikatele i vlastníky budov ve městě, aby se řídili Manuálem označování a reklamy provozoven v Novém Jičíně, který jsme nechali zpracovat v tomto volebním období.
 • Zrevidujeme podmínky pro stálý prodej pod podloubím, aby nabízené produkty nebránily v průchodu, ale oživovaly prostor náměstí.
 • Přivedeme více živého umění do veřejného prostoru a zapojíme i nyní nevyužívané plochy. Uspořádáme například výstavy v parku, na náměstí nebo na ulicích. Aktivně také zapojíme žáky ZUŠ a občany. To vše v souladu s koncepcí města garantovanou městským architektem.
 • Založíme novou tradici s názvem Novojičínští truhlíci, která bude spočívat v adopci truhlíků a ploch před bytovými domy. Podobně to již funguje například ve Vsetíně nebo v Ostravě.
 • Uspořádáme soutěž o nejhezčí balkon a předzahrádku.
 • Do tvorby veřejného prostoru zapojíme také školy, děti a jejich rodiče. Zapojíme je především do diskuze o rozvoji míst, která se jich týkají, jako je okolí škol a školek a dětských hřišť. Využijeme k tomu iniciativu Město přátelské k dětem.
 • Vybudujeme i mobiliář pro vyžití teenagerů. Do dolní části sportovního areálu u Grasmanky doplníme parkourové prvky.
 • Místa a atrakce pro vyžití probereme se samotnými uživateli, tj. dětmi a mladými lidmi z Nového Jičína.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci Horního nádraží. Vybudujeme zde pumptrack, posezení pro cyklisty, hygienické zázemí a skrz areál vybudujeme novou propojku pro pěší a cyklisty mezi ulicemi Rybníčky a Nádražní. Doplníme sem informační cedule o historii železniční trati a nádraží.
 • Zrevitalizujeme Smetanovy sady na základě studie vzniklé v roce 2022. Kolem památníku J. G. Mendela vytvoříme důstojné a příjemné místo k odpočinku, které bude připomínat historický význam tohoto génia. Obnovíme herní prvky pro děti a v parku vybudujeme novou kavárnu. K lavičkám doplníme opěrátka.
 • Vytvoříme nový dotační titul pro majitele budov na vybudování zábran proti holubům, jako jsou například bodce nebo síťky.
 • Zrevitalizujeme nábřeží Jičínky mezi Suvorovovou a Hřbitovní ulicí a vytvoříme tak nové místo k trávení volného času. Doplníme sem lavičky a mobiliář, vhodně upravíme zeleň a také stezky, aby se zde dalo příjemně procházet a projíždět na kole.
 • Do veřejného prostoru doplníme více uměleckých děl.
 • Zrekonstruujeme a otevřeme průchod u Laudona a zajistíme jeho bezpečnost.
 • Vybudujeme novou lávku přes Jičínku od bazénu z ulice Novosady na ulici Jugoslávskou v takové šíři, aby umožňovala pohyb pěších i cyklistů a zároveň aby byla architektonicky hodnotná. Soutěž na výslednou podobu lávky proběhla v roce 2021, nyní se zpracovává projekt.
 • Při budování dolní části sportovního areálu v souladu s Koncepcí rozvoje sportovišť zrevitalizujeme a zatraktivníme také nábřeží Grasmanky.
 • Dokončíme revitalizaci sídliště Nerudova, která byla započata v roce 2022. Budeme přitom klást důraz na zachování zeleně a zvýšení počtu parkovacích míst jejich umístěním do patra ve formě takzvaného etážového stání v souladu s koncepcí parkování, kterou jsme zpracovali v tomto volebním období.
 • Zrevitalizujeme parčík Antonína Dvořáka za divadlem a parčík u Tonaku.
 • Budeme po městě rozšiřovat lavičky, stolky a židle, aby si lidé mohli při pohybu po městě odpočinout.
 • Vybudujeme spodní branku ke vstupu do zahrady Městské knihovny z Derkovy ulice.

Životní prostředí​

Garantka: Lucie Jančařiková

Adaptace na změnu klimatu

Změnu klimatu již začínáme pociťovat zvyšující se teplotou nebo i momentálně vymírajícími lesy v Beskydech i Jeseníkách. Tomuto jevu se ve městě můžeme za poměrně nízké náklady alespoň částečně přizpůsobit, tj. se na něj adaptovat. V tomto volebním období jsme zpracovali důležitý dokument s názvem Adaptační strategie na změnu klimatu, která popisuje, jaké kroky by město mělo realizovat, aby dopad změn klimatu na něj byl co nejmenší. Strategii budeme postupně naplňovat a aktualizovat.

 • Budeme realizovat opatření z Adaptační strategie a dohlížet na to, aby jednotlivá opatření byla zahrnuta do investičních akcích města.
 • Zlepšíme informovanost občanů ohledně údržby městské zeleně, např. pravidelným informováním v Novojičínském zpravodaji, na webu města a na Facebooku.
 • Při rekonstrukcích veřejných prostranství a ulic budeme hledat způsoby, jak na nich zasadit více stromů, jako se to podařilo například na ulici Gen. Hlaďo.
 • Budeme budovat zelené střechy a stěny na městských budovách.
 • Využijeme technologická řešení účinná pro vsakování vody, založíme vsakovací záhony.
 • Přidáme pítka a vodní prvky do parků a na sídliště.
 • Zastíníme dětská hřiště.
 • Ve městě vysadíme více extenzivních trvalkových záhonů. Mají přínos z hlediska zadržování srážkové vody, biodiverzity, estetiky a jedná se o nejméně náročnou plochu na údržbu. Dobře založený záhon vydrží léta a údržba spočívá pouze v jarním řezu suchých částí rostlin.
 • Na vybraných travnatých plochách ve městě zavedeme takzvané mozaikové seče, které nechávají vždy část trávy vzrostlé a část se poseká.
 • Stávající i nová parkoviště budeme postupně ozeleňovat stromy a pergolami.
 • Zachováme ekologické dotace na retenční nádrže.

Místní udržitelná energetika

Energetika se kvůli rostoucím cenám stává stále důležitějším tématem. Čím více energie vyrobíme přímo v našem městě, tím budeme odolnější vůči globálním vlivům a růstu cen.
 • Zpracujeme podrobný energetický plán města a zahrneme do něj i bytové a firemní domy. Ten nám ukáže, kde se energie nebo teplo dá ušetřit, a kde jsou další možnosti rozvoje, například zavedením tepelných čerpadel, kotelny na biomasu nebo komunitní energetiky.
 • Vybudujeme solární panely na městských budovách, především na školách. Vyrobenou energii budeme moci spotřebovávat a přebytečnou energií zásobovat okolní budovy.
 • Připravíme vybudování městské bioplynové stanice, která bude používána na zpracování gastroodpadů a energie z ní bude využívána na vytápění, produkci elektrické energie a zemního plynu. Nyní spolupracujeme na zpracování gastroodpadů s EFG Rapotín, energii však kvůli vzdálenosti nemůžeme využívat.
 • Pro majitele budov zřídíme Fond rozvoje města, z něhož budeme poskytovat půjčky občanům se zvýhodněným úrokem na pořízení solárních panelů nebo tepelných čerpadel, jako to už funguje například ve Vsetíně.
 • Podpoříme rozvoj komunitní energetiky, což je moderní způsob distribuované výroby elektřiny a dalších energií, při kterém i občané, obce nebo malí podnikatelé mohou zajišťovat výrobu, distribuci i skladování energie, místo, aby byli pouhými spotřebiteli. Příkladem je třeba výše uvedená bioplynová stanice.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je velmi důležité pro fungování města a jeho kvalita hodně napoví o úrovni veřejné správy v daném místě. Díky krokům, které jsme v odpadovém hospodářství udělali v tomto volebním období, zvítězil Nový Jičín letos v krajské soutěži o město nejlépe třídící odpad. Na tento úspěch se budeme snažit navázat a nakládání s odpady se budeme snažit ještě zlepšit a zefektivnit. S rostoucími náklady na skládkování to dokonce může být brzy i ekonomicky výhodné.
 • Budeme postupně budovat oddělená kontejnerová stání a zkulturníme prostory kolem stávajících kontejnerových nádob.
 • Začneme na náměstí pořádat pravidelný bleší trh.
 • Do veřejného prostoru instalujeme sdílenou lednici nebo polici, kam bude možné odložit přebytečné potraviny, které si někdo jiný bude moci vyzvednout.
 • Zorganizujeme pravidelné sbírky pro místní potravinovou banku.
 • Budeme postupně rozšiřovat síť nádob na tříděný odpad, a to i v městské památkové rezervaci a v parcích.
 • Nabídneme obyvatelům rodinných i bytových domů umístění popelnic o objemu 120 l na tříděný odpad k jejich příbytkům, takzvaný Door-to-Door systém sběru odpadu.
 • Rozšíříme počet nádob na gastroodpad a kovy ve městě i v místních částech.
 • Ve spolupráci se společností ASOMPO, a.s., jejímž je naše město akcionářem, budeme pracovat na vybudování moderní mechanické přetřiďovací stanice, která třídění ještě více zefektivní.
 • Pomocí speciálního lisu umístěného na separačním dvoře budeme snižovat množství velkoobjemového odpadu, který stále tvoří velkou část produkce odpadu ve městě.

Další ekologická opatření

Navrhujeme ještě několik dalších ekologických opatření, která nelze zařadit ani do jedné z výše popsaných kategorií.
 • Podpoříme ekologické vzdělávání v mateřských i základních školách.
 • Vytvoříme komunitní zahradu v další části města. První jsme založili na sídlišti Dlouhá v roce 2018.
 • Poskytneme občanům městské látkové sáčky na potraviny.
 • Založíme psí louky pro venčení psů.
 • Podpoříme praktickou ekologickou výchovu a osvětu zapojením žáků ZŠ do údržby zeleně.
 • V zimě omezíme solení chodníků, budeme více používat drť pro lepší pohodu pejsků i čistější boty.
 • Omezíme hlasité rachejtle a ohňostroje jen na Silvestra a přesně vymezené dny a postupně je nahradíme videomappingem. Lidé mají právo na odpočinek, ohňostroje navíc významně znečišťují prostředí a nesvědčí zdraví psů a dalších zvířat.

Doprava

Garanti: Ondřej Syrovátka, Zbyněk Pavelek

Cyklistická a pěší doprava

Naší snahou je usnadnit cyklistům přepravu po městě a jeho okolí. Vybudováním koridorů či stezek pro cyklisty a rozšířením cyklodopravy pomůžeme i motoristům. Kola se totiž budou pohybovat v pro ně vyhrazeném prostoru a hustota provozu na silnicích tak bude nižší. Důležité je také podpořit prvky pro pěší, aby se ve městě cítili komfortně a nebáli se chodit po svých.
 • Zavedeme systém sdílených kol ve městě. Pokud budou okolní města, například Kopřivnice, Příbor nebo Valašské Meziříčí, souhlasit, zavedeme společně stejný systém tak, aby bylo možné cestovat i mezi našimi městy.
 • Vybudujeme uzamykatelné přístřešky na kola v centru města včetně dobíjecích stanic pro elektrokola.
 • Drobnými úpravami učiníme město pro chodce a cyklisty přívětivější.
 • Vybudujeme cyklopruhy od kruhového objezdu na Bohuslava Martinů do Loučky a také na dalších ulicích ve městě.
 • Zprůjezdníme jednosměrky kolem náměstí pro kola v obou směrech.
 • Vybudujeme novou cyklostezku podél ulice Bohuslava Martinů.
 • Dokončíme síť cyklostezek na území města a vzájemně je propojíme.
 • Ve spolupráci s okolními obcemi a městy zahájíme budování delších cyklotras propojujících město s okolím.
 • U bytových domů v majetku města zřídíme stojany na kola a sjezdy pro kola a kočárky do koláren.
 • Vybudujeme chodník mezi autobusovým a vlakovým nádražím.
 • Vybudujeme nový přechod pro chodce přes ulici K Nemocnici od Myslbekovy ulice směrem k obchodnímu centru.
 • Opravíme chodník podél hřbitovní zdi.

Veřejná doprava

Novojičínská elektrická MHD je naší chloubou, kterou nám závidí mnohá jiná města naší velikosti. V nedávné době se podařilo integrovat i příměstské linky, na nichž je možné jezdit ve stejném režimu jako na linkách MHD po celém městě i jeho místních částech a oba systémy se tak vhodně doplňují. Po projednání s občany byly časy spojů upraveny tak, aby jezdily pravidelně a aby na sebe navazovaly. V rozvoji a podpoře MHD budeme pokračovat i nadále. Vybudujeme nové zastávky a v rozvoji veřejné dopravy budeme více spolupracovat i s okolními obcemi.
 • Vybudujeme nové zastávky MHD Pod Skalkou – Kaufland ve směru do města, Riegrova ve směru z města, Svatopluka Čecha u Finančního úřadu, Bohuslava Martinů u Educy, Galaxie a Abácie, v Bludovicích u hřiště, v Loučce mezi zastávkami Kaštany a rest. Koruna a ve Straníku na Dolním konci.
 • Vybudujeme přístřešek na zastávce MHD Sokolovská, odkud nově odjíždí kromě MHD i autobusy Regiojet.
 • Budeme pokračovat v opravách a modernizaci zastávek MHD a příměstské dopravy a postupně je učiníme všechny bezbariérové.
 • Vybudujeme dobíjecí stanici na elektrobusy na centrální zastávce AN. Autobusy se tak budou moci dobíjet přímo na autobusovém nádraží bez nutnosti zajíždění do garáží, čímž se zefektivní jejich provoz.
 • Abychom motivovali více lidí k využívání veřejné dopravy, zavedeme univerzální roční kupon za výhodnou cenu 730 Kč na rok, tj. 2 Kč na den. Tento kupon bude platit na linky MHD i příměstské dopravy ve městě a jeho místních částech.
 • Po vzoru Opavy nebo Orlové zřídíme ve spolupráci s okolními obcemi zónu Nový Jičín XXL. Po zakoupení měsíčníku na tuto zónu bude možné volně cestovat mezi městem, zapojenými obcemi i mezi obcemi navzájem. Tato zóna by mohla zahrnovat například Starý Jičín, Hostašovice, Hodslavice, Šenov, Kunín, Suchdol n/O, Libhošť a Životice u NJ. Tato změna bude mít pozitivní dopad na snížení individuální automobilové dopravy ve městě.
 • Zavedeme skibus pod sjezdovku Svinec, který bude navazovat na spoje MHD.
 • Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem zavedeme přímé bateriové vlaky (tj. vlaky jezdící částečně na elektriku v trolejích a na baterie) Nový Jičín – Ostrava. Za tímto účelem bude třeba rozšířit nástupiště v Suchdole nad Odrou, aby k němu mohly vlaky z Nového Jičína přímo zajíždět a následně pokračovat do Ostravy. Kraj již tento projekt předběžně odsouhlasil.
 • Zavedeme spoje k nové zastávce u Tesca i o víkendu.
 • Podpoříme zachování linky 927 do Hranic na Moravě, kterou jsme zřídili v tomto volebním období a která navazuje na dálkové vlaky do Prahy a Vídně.
 • Zachováme a dále rozšíříme provoz cyklobusu a skibusu do Beskyd.

Plánování a infrastruktura

Dobré plánování je základem úspěchu. Proto již zpracovanou Koncepci parkování doplníme také o Plán udržitelné městské mobility, který v sobě zahrne všechny druhy dopravy, které se ve městě používají. Městu také výrazně pomůže dostavba takzvané Palačovské spojky, která by měla být dokončena v roce 2025.
 • Zpracujeme Plán udržitelné městské mobility, který doplní již zpracovanou Koncepci parkování.
 • Vybudujeme nový kruhový objezd na křižovatce ulic Bohuslava Martinů, K Nemocnici a Pod Skalkou. Na této křižovatce se tvoří z ulice Bohuslava Martinů kolony, kruhový objezd učiní provoz plynulejším. Jeho stavba bude naléhavější zvláště po vybudování bytových domů na ulici Bohuslava Martinů.
 • Zaměříme se na dopravu u škol a školek, aby bylo prostředí u nich bezpečné a podporovalo děti i rodiče v tom, aby se do škol dopravovali pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou.
 • Zrevidujeme přebujelé a zastaralé dopravní značení, aby byl pohyb po městě jednodušší a přehlednější.

Naplňování koncepce parkování

Koncepce parkování vznikla v tomto volebním období jako zásadní dokument pro rozvoj a modernizaci parkovacích míst ve městě. Část již byla realizována, mnohem větší část nás však ještě čeká. Koncepci budeme aktualizovat a postupně ji naplňovat tak, abychom parkování ve městě učinili dostupným. Tomu napomůže i podpora jiných druhů dopravy, do nichž by se část řidičů mohla přesunout.

 • Budeme budovat nová parkovací místa v souladu s akčním plánem Koncepce.
 • Při budování budeme minimalizovat zásahy do zeleně a tam, kde to bude možné, vybudujeme etážová, tj. patrová, stání.
 • Zpracujeme projekt na stavbu parkovacího domu pro 300 aut na Bezručově ulici a vhodně jej zakomponujeme do plánované uliční zástavby.
 • Vybudujeme parkoviště pro centrum města vedle ulice Hoblíkova v bývalém areálu České pošty, který se podařilo vykoupit.
 • Nová parkovací místa budeme v souladu s Adaptační strategií budovat jako vodě propustná.
 • Vybudujeme další parkovací místa po stranách ulice Dlouhé.
 • Myslíme dopředu: už teď u všech nových projektů parkování podpoříme výstavbu dobíjecích stanic na elektromobily, které budou během několika let mnohem rozšířenější.
 • Vybudujeme nové etážové stání na ulici Nerudova.
 • Zrekonstruujeme parkoviště na Skalkách.

Bydlení

Garant: Martin Gazda

Naším cílem je rozšířit možnosti bydlení v Novém Jičíně, protože bydlení chápeme jako klíčový prvek dalšího rozvoje města. Chceme občanům umožnit volbu způsobu bydlení a nastartovat výstavbu v nových lokalitách.

 • Umožníme výstavbu rodinných domů v Loučce v lokalitě Za Humny. Pozemky sice nejsou v majetku města, ale město může pomoci s výstavbou páteřní komunikace, která tuto lokalitu bude připojovat na ulici Bohuslava Martinů. Za to budeme požadovat převod části pozemků za rozumnou cenu na město a ty pak město prodá stavebníkům. Město by rovněž mělo získat do vlastnictví pozemky okolo Bochety, kde má dle územního plánu vzniknout nový park.
 • Podpoříme výstavbu nových bytových domů na ulicích Bohuslava Martinů, Dolní Brána a Bezručova.
 • Začneme systematicky řešit také nájemní bydlení přestavbou nevyužívaných budov na nájemní byty, např. Jungmannova 25 a další budovy na náměstí, Slovanská 3 nebo Jiráskova (podle toho, kde bude v budoucnu družina ZŠ Tyršova). Každé úspěšné město, ve kterém se dobře žije, má dostatek bytů, jenž dokáže nabízet občanům k pronájmu. Dostupné nájemní bydlení přitáhne do města mladé lidi.
 • Zpracujeme dlouhodobý plán obnovy městských bytů. Co se z bytů vybere, to by se mělo vložit do jejich opravy.
 • Abychom usnadnili pronajímání bytů, zřídíme Městskou nájemní agenturu. Majitelům nabídne sadu garancí a služeb, jako jsou např. pravidelné hrazení nájmu či opravy bytu nad rámec běžných. Klientům poskytne podporu při bydlení a zprostředkuje sociální služby, pokud je budou potřebovat. Zlepší a rozšíří se tak nabídka nájemního bydlení.

Chytré, otevřené a bezpečné město​

Garanti: Radek Hanák Ficbauer, Matěj Bártek

Smart City neboli chytré a otevřené město

Chceme, aby se naše město dále rozvíjelo. Smart City jako pojem v sobě ukrývá klíč k řešení každodenních problémů města pomocí moderních technologií. S tím souvisí i otevřená a strojově čitelná data, která přispívají k větší transparentnosti a umožňují také vytvářet nové služby občanům.
 • Zpracujeme koncepci Smart City. Pomůže nám zjistit, kam se jako město chceme dostat z pohledu informačních technologií, využívání Internetu věcí a využívání smart technologií celkově.
 • Ve spolupráci s poskytovateli internetového připojení rozšíříme optickou síť i do místních částí.
 • Vstoupíme do spolku Otevřená města, neziskové organizace, která se specializuje na digitalizaci samospráv. Poskytuje technickou, právní a metodickou podporu, sdílí dobré praxe a podporuje otevřená a modulární řešení v obcích.
 • Budeme pokračovat v digitalizaci úřadu
 • Budeme rozvíjet Novojičínský portál občana pro komunikaci s městem, který jsme spustili v tomto volebním období.
 • Budeme pokračovat v modernizaci stávajícího osvětlení pomocí moderních LED technologií. Modernizace stávajícího osvětlení pak přispěje ke snížení spotřeby energie i světelného smogu a tím i k vyšší kvalitě života.
 • Pořídíme nový mapový portál města s aktuálními informacemi, jako jsou například blokové čištění komunikací, trasy, jízdní řády a výluky MHD, mapa aktuální kvality ovzduší, průměrná teplota v jednotlivých částech města nebo památné stromy.
 • Budeme pokračovat ve zpřístupňování dat úřadu ve formě open data neboli otevřených dat.
 • Zveřejníme zápisy z jednání komisí a výborů města.
 • Vytvoříme novojičínskou Městskou kartu. Ve sportovních a kulturních zařízeních a na akcích města na ni nabídneme slevy ze vstupného. Bude sloužit také i návštěvníkům Městské knihovny a jako ODISka pro veřejnou dopravu.
 • Postavíme solární multifunkční dobíjecí stanici na Čerťáku. Umožní dobíjení elektrokol a bude doplněna o meteostanici, a uzamykatelné boxy s konektory pro dobíjení mobilů. Bude obsahovat také AED (automatický elektronický defibrilátor) pro poskytnutí první pomoci do příjezdu záchranné služby, wi-fi a poslouží jako podpůrný didaktický prvek pro školy pro výuku matematiky, přírodovědy, zeměpisu, chemie, fyziky a informatiky.

Přívětivý městský úřad

Chceme kvalitní úřad s motivovanými a profesionálním zaměstnanci. Dobře fungující městský úřad je důležitý pro hladký chod města a také pro spokojenost občanů, kteří si na úřadě potřebují něco vyřídit. Podstatné je, aby spolu zaměstnanci různých odborů více komunikovali a vycházeli si vstříc. Samozřejmé je, že vedení města by v tomto mělo jít příkladem a dát prvotní impuls, můžeme však pomoci i několika dalšími drobnostmi.
 • Umožníme Novojičíňákům vyřízení vybrané správní agendy jednou měsíčně i mimo standardní úřední hodiny, tj. například až do 18 hodin, případně v sobotu, jako to udělali například ve Znojmě.
 • Budeme občany motivovat ke zřízení datové schránky, která zjednodušuje a zrychluje komunikaci s úřadem.
 • Zjednodušíme a zpřehledníme přístup k aktuálním usnesením rady a zastupitelstva na webových stránkách města.
 • Budeme pokračovat v implementaci moderní elektronické spisové služby do fungování městského úřadu.
 • Zrekonstruujeme vstup do budovy městského úřadu na Divadelní ulici, aby byl reprezentativnější a lépe ctil historickou hodnotu objektu. Vybudujeme zde také nový bezbariérový vstup.
 • Vybudujeme nové sprchy pro zaměstnance MÚ, kteří do práce dojíždějí na kole.
 • Zefektivníme fungování odborných komisí rady města a snížíme počet jejich členů.

Bezpečnost

Aby byli lidé ve městě spokojení, musí se cítit bezpečně. Mapa kriminality nám pomůže vytipovat místa, na něž bude třeba se soustředit.
 • Zaměříme se na zvýšení bezpečnosti v okolí autobusového a vlakového nádraží instalací nových kamer a častější kontrolou městskou policií.
 • Starším občanům nabídneme instalaci bezpečnostních řetízků na dveře zdarma.
 • Ve spolupráci se základními školami posílíme výuku finanční gramotnosti.
 • Vypracujeme mapu kriminality a použijeme ji při práci Městské policie.
 • V Novojičínském zpravodaji zavedeme novou pravidelnou rubriku Jak nenaletět podvodníkům.

Kultura, sport a cestovní ruch

Garanti: Martin Gazda, Petr Brandejs, Robin Gebauer

Kultura

Naší snahou je rozšíření kulturních akcí pořádaných městem. Důležitým volebním i povolebním tématem bude kulturní dům, jehož stavbu dlouhodobě prosazujeme. V našich plánech pamatujeme na vytvoření zázemí pro pořádání těchto akcí i celkovou koncepci kultury na území města. Chceme také pokračovat v kulturní spolupráci s partnerskými městy.
 • Nový Jičín je bezesporu kulturní město, ale aby mohlo svůj potenciál využít naplno, potřebuje nutně svůj Kulturní dům, v němž bude možné pořádat plesy, koncerty i konference a my jeho stavbu budeme prosazovat. Současná stavba v přístavbě Hotelu Praha se kvůli nejistotě ohledně statiky a sloupům umístěným v plánovaném sále zkomplikovala a není jisté, zda ji bude možné dokončit. Nabízí se proto tři možnosti, jak docílit toho, aby naše město svůj kulturní dům získalo: 1) i přes komplikace dostavba rozestavěného KD v přístavbě Hotelu Praha, 2) výkup budovy Nového Slunce a vybudování KD v jeho prostorách, nebo 3) stavba nového KD na jiném místě. Každá z variant má své výhody i nevýhody a po volbách musíme najít politickou i společenskou shodu, kterou cestou se vydat.
 • Po vzoru Plánu rozvoje sportu zpracujeme také Plán rozvoje kultury. Součástí bude průzkum mezi veřejností, o jaký typ akcí je zájem, zapojení městských organizací a dalších aktérů, jako například Muzea Novojičínska, Klubu rodáků, ZUŠ, spolků a osadních výborů. Vznikne tak aktualizovaný plán akcí, které by se ve městě měly nebo neměly konat a také důležitý podklad pro dostavbu kulturního domu a financování kultury.
 • Do kulturních akcí více zapojíme ZUŠ a další kulturní organizace, jako jsou pěvecké sbory, taneční soubory, kroužky Fokusu, hudební skupiny a podobně. Kulturní program tak bude bohatší a pro organizace to zase bude možnost se prezentovat a získat zkušenosti.
 • Vytvoříme stálou expozici připomínající život a dílo Karla Kryla.
 • Založíme Festival vína, které se bude degustovat na různých místech v centru města.
 • Vybudujeme novou klimatizaci v Beskydském divadle.
 • Zrekonstruujeme Kino Květen, jehož střecha a vzduchotechnika jsou již v havarijním stavu.

Sport

Sportoviště ve městě potřebují nové investice. Byla zpracována Koncepce rozvoje sportovišť a hodně věcí se již podařilo, například oprava střechy na zimním stadioně, rekonstrukce atletického stadionu nebo hřiště u ZŠ Dlouhá. Mnoho investic je však ještě před námi. Důležitým úkolem pro příští volební období bude také zřízení městské organizace Správa sportovišť.
 • Zřídíme příspěvkovou organizaci Správa sportovišť, do níž budou postupně přidána všechna nebo téměř všechna městská sportoviště. Jejich využití tak bude efektivní a město bude mít lepší přehled nad tokem finančních prostředků.
 • Ještě před zřízením Správy sportovišť vytvoříme online seznam sportovišť ve městě s kontaktními údaji na jejich správce a možnostmi jejich využití.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci sportovního areálu u atletického stadionu dle zpracované Koncepce rozvoje sportovišť. V areálu dle studie postupně vznikne multifunkční hřiště, lezecká stěna, prvky pro parkour a multifunkční hala. Všechna sportoviště propojíme cyklostezkou a stezkou pro pěší, která bude procházet celým areálem. V areálu vysadíme nové stromy a vytvoříme z něj příjemný prostor pro trávení volného času.
 • Na bývalém Horním nádraží postavíme pumptrack.
 • Zajistíme více hodin bruslení pro veřejnost.
 • Novojičínská sportoviště vybudovaná s pomocí dotací města budou zpřístupněna široké veřejnosti.
 • Podpoříme zachování a rozšíření projektu Čertových stezek, sítě jednosměrných tras pro horská kola v okolí Nového Jičína.
 • Budeme podporovat pořádání sportovních akcí s regionálním přesahem. Díky nově rekonstruovanému atletickému stadionu je možné zorganizovat i větší sportovní akce.
 • Podpoříme aktivity pro děti a mládež za účelem zvýšení sportovní aktivity dětí a prevence.
 • Ve spolupráci s TJ Žilina opravíme fotbalové hřiště na Lamberku.

Rekreace a cestovní ruch

Chceme, aby se naše město i jeho místní části staly centrem aktivního odpočinku a turistickým cílem.
 • Umožníme i za stávajícího stavu častější prohlídky Hückelových vil a přilehlého areálu.
 • Vytvoříme jednoduché tematické materiály a procházky městem, například NJ a moderní architektura, NJ a kultura (Karel Kryl a další), delší procházka do přírody (Čerťák, Skalky + jejich historie), okolí Nového Jičína (Štramberk, Kopřivnice), literární procházky Novým Jičínem a podobně.
 • Zmodernizujeme zázemí venkovního bazénu a postavíme nový tobogán.
 • Vytvoříme nový program Zažij Nový Jičín na podporu turistiky a podnikání. Každý, kdo stráví alespoň 1 noc v ubytovacím zařízení v NJ nebo utratí alespoň 300 Kč ve stravovacím zařízení, získá bezplatný vstup na některé z městských zařízení, jako je například bazén nebo Návštěvnické centrum. Podobně to již funguje například v Krnově.
 • Postavíme minigolfové hřiště.
 • V Novojičínském zpravodaji budeme více propagovat činnost Návštěvnického centra a jejich produktovou nabídku. Suvenýry mohou více nakupovat i místní, když cestují do jiných krajů za známými.
 • Podpoříme vybudování single trailů v okolí Čerťáku.
 • Ve spolupráci s Povodím Odry, kterým části pozemků patří, revitalizujeme nábřeží Jičínky mezi Suvorovovou a Hřbitovní ulicí tak, aby se zde dalo příjemně procházet a projíždět na kole, doplníme zde mobiliář a vhodně upravíme zeleň.
 • K některým názvům ulic, např. Trlicova nebo Novellara, přidáme cedulky vysvětlující, co dané názvy znamenají.
 • Uspořádáme zájezdy do partnerských měst pro veřejnost.
 • Podpoříme stavbu veřejných grilovacích míst tam, kde to nebude obtěžovat místní.
 • Budeme propagovat také méně známá a navštěvovaná místa v okolí Nového Jičína, jako například Puntík, prostor mezi Čerťákem a Bludovicemi nebo kopec Hýlovec, aby se turisté více rozptýlili i mimo oblíbené výletní lokality Skalek, Čerťáku a Svince.
 • Aktivní cestovní ruch budeme podporovat ve spolupráci s okolními městy a obcemi.
 • Po vzoru jiných měst budeme iniciovat vznik tzv. Komunitní dílny jako Fajna Dilna v Ostravě, kde bude veřejnosti přístupné vybavení a nářadí pro kutilské práce, svépomocné opravy elektroniky a jízdních kol. Dílnu bude možné propojit s jinými iniciativami jako ReUse centrum.
 • Podpoříme vznik nové únikové hry v nevyužívaném radničním sklípku, která zábavnou formou přinese Novojičíňákům nové informace o městě a učiní Nový Jičín atraktivnějším pro turisty.

Místní části​

Garanti: Petr Brandejs, Ondřej Syrovátka
Místní části města jsou bývalé samostatné obce, které byly k Novému Jičínu připojeny ve 2. polovině 20. století. Místním částem se věnují osadní výbory zřízené zastupitelstvem města. Považujeme za důležité je více zapojit do plánování rozvoje a řešení problémů na jejich katastrálním území tak, aby se skutečně cítily jako plnohodnotné součásti města a měly vliv na rozhodování o svém osudu.
 • Dáme místním částem více pravomocí v rozhodování o investicích.
 • Rozšíříme participativní rozpočet i na školy a místní části.
 • Zjednodušíme komunikaci s osadními výbory, aby mohly jednodušeji zadávat své požadavky na město a také aby získávaly rychlou zpětnou vazbu. Osadní výbory mají nejlepší povědomí o potřebách své místní části, čehož je důležité naplno využít a ne je odrazovat.
 • Budeme předsedům OV poskytovat školení ohledně IT.
 • Zorganizujeme pravidelné neformální setkávání členů všech OV minimálně 1x za rok.
 • Ve spolupráci s poskytovateli internetového připojení rozšíříme optickou síť i do místních částí.

Bludovice

 • Ve spolupráci s Hodslavicemi rozšíříme cyklostezku mezi Bludovicemi a Hodslavicemi, abychom po ní umožnili i pohyb pěších.
 • Dořešíme kanalizaci, která v této místní části chybí.
 • Opravíme fasádu na kapli.
 • Opravíme střechu na budově Fojtství a v podkroví vybudujeme byty.
 • Propojíme lesopark s místní částí Bludovice novými stezkami, a tím rozšíříme možnosti procházek.

Kojetín

 • Dokončíme rekonstrukci místního kulturního domu. Vybudujeme zde například novou tělocvičnu a opravíme oplocení.
 • Upravíme zpevněnou plochu pro osobní automobily u zastávky Pod Svincem.
 • U kaple opravíme schodiště, zámkovou dlažbu, nátěr dveří a střešní krytinu.

Loučka

 • Vybudujeme nové víceúčelové dětské hřiště v prostoru u Orlovny.
 • Vybudujeme volejbalové hřiště v prostoru u Orlovny.
 • Vybudujeme nový přechod pro chodce od obchodu „Bobek“ k protější autobusové zastávce.
 • Propojíme chodník a cyklostezku z ulice Dlouhá do sídliště Loučka za bytovými domy až na ulici U Hráze.

Straník

 • Vybudujeme novou autobusovou zastávku na dolním konci.
 • Opravíme lesní stezku ze Straníku na Čerťák a vytvoříme tím nejkratší spojení s Novým Jičínem pro cyklisty.
 • Budeme pokračovat v opravách a revitalizaci zázemí SK Straník u fotbalového hřiště: oprava střechy nad šatnami a sociálkami, výměna krytiny, snížení a zateplení stropu, vymalování vnitřních prostor budovy, oprava fasády, nová podlaha v tělocvičně.
 • Budeme pokračovat v započatých opravách a revitalizaci hasičské zbrojnice: oprava fasády, ČOV, elektroinstalace, rekuperační jednotky pro sál KS, přístavba požární zbrojnice, rekonstrukce přístupového chodníku do budovy KS.
 • I přes neúspěšné dosavadní pokusy se budeme snažit prosadit stavbu chodníku v této místní části.
 • Rozšíříme dětské hřiště o nové prvky pro děti i pro starší.
 • Propojíme komunikaci mezi mosty na dolním konci, tj. budeme legalizovat stávající polní cestu a zpevníme ji.

Žilina

 • Vybudujeme zbývající část chodníku z Žiliny do Životic.
 • Ve spolupráci s Životicemi a Mořkovem zahájíme přípravu budování cyklotrasy Žilinou podél Jičínky.
 • Opravíme starou hasičskou zbrojnici.
 • Prodloužíme stávající vodovody k ulici U Lomu a na ulici Potoční.
 • Dokončíme přestavbu bývalé čističky na místní spolkový dům.

Podpora podnikání, investic a zaměstnanosti

Garant: Andrej Droščín

Městská památková rezervace (MPR) jako komplexní obchodní zóna

Chceme pojmout a prezentovat MPR jako komplexní obchodní zónu, aby mohla konkurovat obchodním centrům. Proto zpracujeme Katalog služeb, který určí, jaký druh obchodu nebo provozovny ve městě chybí, aby nabídka byla co nejpestřejší. Zkvalitní se tím nabídka poskytovaných služeb. Naším cílem je živé centrum s lidmi, obchody a restauracemi s letními předzahrádkami a také funkční, příjemná a zaplněná tržnice.
 • Ve spolupráci s Komisí obchodu a služeb a podnikateli vytvoříme Katalog požadovaných služeb, který určí, jaký typ podnikání ve městě chybí a ten se budeme snažit do města dostat. Přidělování pronájmů v nebytových prostorách města se pak bude řídit nejen cenou, ale právě i nabízenými službami a sortimentem, aby byla nabídka co nejpestřejší. Kritériem výběru nájemce bude i jeho schopnost provozovat svůj podnik ve večerních hodinách, o víkendech, svátcích a při městských akcích.
 • V zastřešené tržnici zlepšíme podmínky pro prodávající a zajistíme delší otevírací dobu.
 • Na tržnici budeme preferovat prodej lokálních produktů před dováženými.
 • Vytvoříme interaktivní mapu podnikatelských subjektů ve městě, která usnadní jejich hledání zájemcům a zvýší tak jejich konkurenceschopnost oproti nákupním centrům.

Podpora podnikání a zaměstnanosti

Nezaměstnanost je nyní v Novém Jičíně na velice nízké úrovni, nicméně nemusí to být trvalý stav a je potřeba se připravit i na horší časy.
 • Navážeme na kurz Podnikni to!, který jsme iniciovali v tomto volebním období, a zorganizujeme ve spolupráci s odborníky podpůrné kurzy pro začínající podnikatele a studenty.
 • Vytvoříme nový program na podporu podnikání s názvem Podnikej v Novém Jičíně. Malé a střední podnikatelské subjekty v něm budou moci získat dotaci až 100 000 Kč na nové podnikatelské projekty, které obohatí město. Podobně to již funguje například v Krnově.
 • Budeme pořádat pravidelná školení a workshopy na téma čerpání dotací a pomoc se zpracováním žádostí.
 • Budeme pomáhat zlepšovat propagaci místních podnikatelů a podporovat všeobecné povědomí o podnikatelských subjektech.
 • Pomocí sítě cyklotras vytvoříme prostředí pro vznik a rozjezd lokální ekonomiky a vznik nových podnikatelských příležitostí a pracovních míst, jako například ubytování, restaurace, půjčovny a podobně. Jde o formu ekoturistiky podporovanou a budovanou v mnoha evropských zemích v místech s nízkou návštěvností.
 • Budeme intenzivněji spolupracovat s velkými novojičínskými společnostmi, jako jsou TONAK, Varroc, Hannon nebo Nemocnici Agel Nový Jičín. Je důležité se vzájemně podporovat, protože město i velcí zaměstnavatelé si mohou být prospěšní. Základem budou pravidelné schůzky vedení města s vedením společností, minimálně 2x do roka.
 • Každý rok uspořádáme celoměstskou soutěž, ve které budou občané hlasovat o nejlepší restauraci, hospodu nebo prodejnu. Chceme, aby kvalitní provozovny získaly ocenění i propagaci.

Sociální služby, zdravotnictví a boj proti sociálnímu vyloučení​

Garanti: Richard Pešat, Bohumír Večerek

Zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví má město málo pravomocí, s nedostatkem některých zdravotnických profesí však i zde roste jeho role. Navážeme na dotace pro zubaře, které jsme zřídili v tomto volebním období, rozšíříme je a doplníme o pobídky pro další lékařské profese.
 • Budeme usilovat o zřízení zubní pohotovosti ve spolupráci s nemocnicí.
 • Zrealizujeme kurzy první pomoci pro širokou veřejnost.
 • Podpoříme neziskové organizace a sociální služby pro osoby s duševním onemocněním. Chceme být připraveni na důsledky reformy psychiatrické péče v ČR. Podpoříme také programy na destigmatizaci osob s duševním onemocněním
 • Rozšíříme stávající pobídky pro zubaře, abychom neutěšenou situaci co nejdříve zlepšili.
 • Vytvoříme nové pobídky také pro další nedostatkové profese jako jsou psychiatři, pediatři a praktičtí lékaři, například i nabídkou bydlení, prostorů a finančních pobídek.
 • Budeme rozvíjet terénní hospicovou péči.
 • Ve spolupráci s Novojičínskou nemocnici zařídíme provoz lékárny non-stop.

Senioři a lidé se zdravotním postižením

Naším cílem je sebevědomý občan, který zná svá práva i povinnosti, podílí se na činnosti pro společnost a neváhá se aktivně zapojit do rozhodovacích procesů. S tím souvisí i podpora mezigeneračního soužití a setkávání nejrůznějších skupin, což bezpochyby vede k většímu vzájemnému pochopení a toleranci a je rovněž dobrou příležitostí k učení i rozvoji osobnosti.
 • Podpoříme rozvoj počítačové a finanční gramotnosti u seniorů pořádáním kurzů.
 • Podpoříme činnost Univerzity III. věku, která funguje při SŠ Educa.
 • Zvýšíme podporu terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory, aby tak mohli zůstat v domácích prostředí a dostalo se jim náležité péče.
 • Doplníme lavičky a stolky k pečovatelskému domu U Jičínky a vytvoříme tak příjemnější prostor k setkávání a povídání si seniorů.
 • Doplníme stávající mobiliář městských parků o prvky, které pomohou vytvořit odpočinkové zóny pro seniory.

Sociální služby a dobrovolnictví

Každý z nás se v průběhu života může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc někoho jiného. Ne vždy je ale možné se spoléhat pouze na rodinné příslušníky. Proto je bezpodmínečně nutné, aby byla v našem městě síť adekvátních poskytovatelů sociálních služeb. Situací je třeba se systémově zabývat, průběžně zjišťovat a ověřovat potřeby našeho města a adekvátně na ně reagovat sítí kvalitních, potřebných a dostupných sociálních služeb. Sociální soudržnost je jedním z pilířů zdravého města, kterým chceme být.
 • Po vzoru Znojma zřídíme takzvaný Balíček první pomoci, který pomůže dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a také seniorům. Zahrne například zájmové kroužky, obědy nebo školní pomůcky zdarma a bude podporovat sociální soudržnost, aby v době rostoucích cen energií nepadly nejvíce ohrožené skupiny obyvatel na úplné dno. Administrativa bude velice jednoduchá, aby nikoho neodradila.
 • Zapojíme co nejvíce občanů a odborné veřejnosti do komunitního plánování sociálních služeb a služeb souvisejících. Pro co největší propagaci k tomu uspořádáme informační kampaň.
 • Zvýšíme informovanost veřejnosti o dostupnosti sociálních služeb na území města, které mohou v případě potřeby vyřešit jejich nepříznivou sociální situaci, např. veřejná fóra, dny sociálních služeb, informační kanály města atd.
 • Formou modelových příkladů budeme širokou veřejnost informovat, jak v daných situacích, které mohou potkat každého z nás, postupovat.
 • Pro lepší informovanost zřídíme samostatné a přehledné webové stránky, na nichž bude k dohledání vše, co se sociálních služeb týká.
 • Udržíme stabilitu systému financování sociálních služeb. Budeme usilovat o maximální zapojení okolních obcí do financování sociálních služeb.
 • Podpoříme dobrovolnictví zaměřené na osoby se zdravotním postižením, seniory a ohrožené děti. Dobrovolnictví je základem zdravé a sebevědomé společnosti.
 • S naší podporou mohou i nadále počítat organizace poskytující sociální služby pro dospělé s handicapem (denní stacionáře, chráněné bydlení apod.)
 • Podpoříme nízkoprahová zařízení pro sociálně znevýhodněné skupiny (např. mládež ve volném čase).

Vzdělávání a podpora rodin s dětmi

Garant: Petr Zapletal

Tvůrčí vzdělávání – cesta k úspěchu v dospělosti

Co je po devíti letech strávených na základní škole opravdu důležité? Umět komunikovat s druhými lidmi. Spolupracovat s nimi v jednom týmu. Umět si dát věci do souvislostí. Nebát se používat angličtinu. Rozpoznat lež a podvod. Proto navrhneme a zavedeme řadu konkrétních nástrojů pro úspěšné tvůrčí vzdělávání na školách.
 • Na školách uspořádáme projekt Příběhy našich sousedů, při kterém vedou žáci rozhovory s místními aktéry zlomových historických událostí a následně je prezentují veřejnosti. Tím se o daném období jednak hodně věcí dozví, obohatí i své spolužáky a v neposlední řadě svým zájmem potěší ty, které budou zpovídat.
 • Zavedeme Participativní rozpočet na školách, který umožní žákům ve škole rozhodnout, na co se vyhrazená suma městem poskytnutých financí ve škole použije. Žáci budou moci navrhnout jednoduché projekty a posléze v rámci celé školy hlasovat, který z nich se bude realizovat.
 • Budeme rozvíjet aktivní občanství u žáků všech stupňů a typů novojičínských škol. Podpoříme fungování a rozvoj školních parlamentů, školních fór a dobrovolnictví na školách.
 • Činnost dětského zastupitelstva se podařilo obnovit při SVČ Fokus, v tomto volebním období vytvoříme také funkci Dětského starosty, který bude partnerem pro jednání se starostou města.
 • Zřídíme pravidelnou rubriku mladých v Novojičínském zpravodaji a televizním vysílání. Její obsah bude spoluvytvářen městským dětským parlamentem, který již funguje při Fokusu.
 • Budeme podporovat zachování a rozvoj výuky Montessori a dalších alternativní vzdělávacích programů, např. Začít spolu, na novojičínských základních a mateřských školách.
 • Podpoříme iniciativy v rozšiřování nabídky typů a metod vzdělávání.
 • Pomůžeme školám s talentovanými dětmi i s dětmi se speciálními potřebami. Zaměříme se na to, aby byl k dispozici dostatek speciálních pedagogů, asistentů a školních poradců a získáme pro školy peníze z programů EU na jejich vzdělávání.
 • Zorganizujeme semináře a školení v tématech mediální gramotnosti, dezinformací a trollingu.
 • Podpoříme výuku finanční gramotnosti na školách. Řadě nebezpečných jevů lze včas zabránit tím, že děti jejich skryté nástrahy prohlédnou předem. Platí to stejně tak o boji s různými typy závislostí jako o schopnosti rozpoznat nebezpečí dluhových pastí.

Funkční, přívětivá a zdravá škola

Aby děti i učitelé do školy chodili rádi a se zájmem, je důležité mít k dispozici potřebné zázemí a vybavení. Důležité je vytvořit kvalitní zázemí. Není až tak podstatné, kolik interaktivních tabulí a projektorů nainstalujeme do té které školy, podstatnější je přátelská atmosféra, která spočívá v detailu – že tabule a projektory opravdu fungují a můžeme je okamžitě využít a že ve škole vládne „dobrá nálada“.
 • Zapojíme se do projektu Skutečně zdravá škola, který dětem zajistí kvalitní stravování a také vzdělávání o jídle.
 • Do škol zavedeme více místních a ekologických potravin.
 • U škol vybudujeme nová místa k zaparkování jízdních kol a koloběžek.
 • Rozšíříme ZŠ Tyršova o historickou budovu bývalého Biografu Artefakt na Slovanské 3 a přesuneme sem družinu školy z Jiráskovy ulice. Družina tak bude blíže a děti do ní nebudou muset docházet. V té souvislosti také rozšíříme zahradu školy o pozemky přiléhající k budově Slovanské 3.
 • Zpracujeme projekt na výstavbu plnohodnotné tělocvičny na ZŠ Tyršova.
 • Zrekonstruujeme a zmodernizujeme venkovní sportoviště u ZŠ Komenského a ZŠ Jubilejní. V roce 2022 bylo zrekonstruováno hřiště u ZŠ Dlouhá, projekty jsme již nechali zpracovat i na tato další dvě hřiště. U ZŠ Komenského bude zázemí pro fotbal, u ZŠ Jubilejní pro další míčové sporty.
 • Budeme každoročně oceňovat také osobnosti, které se ve svém volném čase věnují vedení dětí a mládeže. Nyní jsou oceňovány osobnosti z pedagogické, kulturní a sociální oblasti.
 • Zřídíme samostatnou doménu Kroužky a sporty ve městě. Již v tomto volebním období jsme kroužky ve městě shromáždili na jedno místo na stránkách města, kde je možné je jednoduše dohledat.
 • Rozšíříme počet venkovních učeben v základních školách. Nyní jsou nové učebny vybudovány na ZŠ Jubilejní, Dlouhé a Komenského 66.

Předškolní vzdělávání

Všude tam, kde mají rodiče s malými dětmi možnost pracovat, z toho profitují nejen mladé rodiny a zaměstnavatelé, ale celá společnost. Také pro děti samotné je možnost účastnit se předškolního vzdělávání a výchovy ve většině případů velmi prospěšná. Předškolní zařízení musí být vysoce kvalitní, tj. mít přiměřený počet dětí na jednoho kvalifikovaného a kvalitního učitele, přiměřené materiální a prostorové podmínky.
 • Zpracujeme dlouhodobou koncepci péče o předškolní děti. Koncepce například naznačí vývoj počtu obyvatel a potřebnost předškolních zařízení do budoucna.
 • Podpoříme rozšíření počtu a kapacitu dětských skupin pro děti od 2 let.
 • Vytvoříme nové kreslené hry na chodníku, aby si děti mohly hrát na čerstvém vzduchu v bezpečném prostředí, například v parku. Tyto hry bývaly oblíbené před nástupem informačních a mobilních technologií a dnes se opět stávají populární, protože podporují pohyb i vzájemnou komunikaci mezi dětmi. Navíc se dají pořídit velmi levně.
 • V závislosti na poptávce ze strany veřejnosti budeme podporovat rozšiřování kapacit školek současně s důrazem na kvalitu – tedy přiměřený počet dětí na pedagoga a odpovídající vybavení a prostory.
 • Během letních prázdnin zpřístupníme hřiště u městských mateřských škol široké veřejnosti.
 • Zrekonstruujeme zahrady u dalších mateřských škol, především u MŠ Jiráskova a MŠ Komenského. V tomto volebním období jsme zrekonstruovali zahrady u MŠ Jubilejní a MŠ Smetanovy sady.
 • Vybudujeme nové dětské hřiště v blízkosti náměstí, například na zrekonstruovaném Laudonově nádvoří.

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce nabývá každým rokem na významu. Děti se při ní zdokonalí v používání cizího jazyka a dostanou možnost poznat jiné kultury a v neposlední řadě dojít k poznání, že naše problémy a radosti se velmi podobají těm v zahraničí. Takovéto poznání později umožní lepší vzájemné pochopení a funguje i jako prevence proti rasismu a xenofobii.
 • Rozšíříme mezinárodní spolupráci škol. Projekt Erasmus zavedeme do všech škol zřizovaných městem a zapojíme se do dalších mezinárodních vzdělávacích projektů.
 • Zavedeme výměnné pobyty mezi novojičínskými žáky a žáky z partnerských měst.
 • Zapojíme se do projektu Erasmus Days, v němž budou žáci škol veřejnosti prezentovat své zkušenosti a zážitky z mezinárodních projektů.
 • Zapojíme školy do platformy European Youth Parliament, kde budou mít žáci a studenti možnost debatovat o aktuálních problémech a tématech se studenty v dalších evropských zemích.
 • Budeme pokračovat v poskytování stipendia pro studenty na zahraničních vysokých školách, které jsme poprvé zavedli v roce 2021.

Zapojení občanů do chodu města

Garant: Ondřej Syrovátka

Projekt Zdravé město Nový Jičín a Místní agenda 21

Do Národní sítě Zdravých měst jsme vstoupili v roce 2015 a výrazně nám to pomohlo naučit se, jak komunikovat s občany, jak je informovat a jak se jich ptát na názory. Od té doby se každý rok s výjimkou covidových let koná Veřejné fórum, na němž mají občané možnost navrhnout a následně hlasovat o tom, čím by se město mělo zabývat. Pořádáme také veřejná projednání na aktuálně plánované projekty, organizujeme Participativní rozpočet a osvětové akce se zaměřením na zdraví a udržitelný rozvoj, jako třeba Ukliďme Česko, Evropský týden mobility nebo Do práce na kole.

 • Zjednodušíme participativní rozpočet a navýšíme finanční obnos, který je na něj možné čerpat (nyní 400 000 Kč). Projekty pro Nový Jičín jsme zřídili již v roce 2018. Po nastřádaných zkušenostech bychom jej rádi zjednodušili, abychom do jejich tvorby vtáhli co nejvíce občanů.
 • Rozšíříme participativní rozpočet i na školy a místní části (viz také kapitoly Školství a Místní části).
 • Budeme i nadále každoročně pořádat Veřejné fórum a podpoříme realizaci prospěšných podnětů z něho vzešlých.
 • Budeme pořádat veřejná projednání a kulaté stoly ke všem zásadním městským projektům.
 • Vzbudíme v Novojičíňácích větší zájem o dění ve městě a pokusíme se je přesvědčit, že každý občan má šanci něco ovlivnit a podílet se na chodu města.

Komunikace s občany

Informovanost o dění ve městě je základ, proto se co nejvíce zjednodušíme přístup k důležitým informacím a dáme Novojičíňákům možnost ovlivnit více věcí.
 • Budeme pořádat každoroční veřejnou anketu o osobnost města, jako to dělají třeba v Krnově. Dnes osobnosti volí pouze Rada na základě doporučení komisí.
 • Vytvoříme každoroční kalendář důležitých výročí, která budeme slavit společně s občany.
 • Posuneme termíny veřejných projednání tak, aby více vyhovovala pracujícím občanům.
 • Jednou měsíčně uspořádáme setkání vedení města s občany, na němž budou členové vedení k dispozici občanům k probrání témat, která spadají do jejich gescí.
 • Vydáme městský kalendář, v němž budou uvedeny důležité akce a termíny, jako například platba za odpadky, svozy odpadů, městská výročí a podobně.
 • Budeme pravidelně informovat o strategickém rozvoji města.
 • Zefektivníme komunikaci města s občany pomocí sociálních sítí.
 • Pro hlasování a informování budeme využívat aplikaci Mobilní rozhlas neboli Munipolis, kterou se nám pro město podařilo získat z dotace v tomto volebním období.